S pokračující imigrací islámských přistěhovalců dochází k intenzivnějšímu kontaktu s evropskou společností a k její konfrontaci s muslimy. Jak se ukázalo v nedávné době, jejich nároky se netýkají jen náboženských aspektů, ale konkrétních politických oblastí (výstavba mešit, výuka islámu a nošením šátků), čímž v podstatě citelně útočí na základy demokratického právního státu. Muslimové se přitom pokaždé odvolávají na základní islámské texty, především na Korán a tradice Proroka Mohammeda.

„Dialog“ s islámem, který momentálně probíhá v politice, justici a kultuře, si již z části osvojil koránské základy, v tom smyslu, že se staly součástí konformních ústavních výroků. Kdo je schopný vidět situaci v širším kontextu a posoudit koránské charisma, tedy kolektivní účinek jeho dynamického obsahu, snadněji pochopí jak obrovské je sebevědomí muslimů.

Laikovi, který by měl zájem zmíněnou problematiku prozkoumat, může připadat tato oblast dosti nepřehledná. Významně k tomu přispívají média, která nabízejí sice široký, zato však matoucí kaleidoskop informací o islámu. Ve spektru zveřejněných charakteristik, jež sahá od „náboženství míru“ přes nesčetné mezistupně k „náboženství násilí“, chybí samotné vnímání muslimů. Jejich koránský pohled jim pomáhá pochopit nejen islám, ale také přísné státoprávní uspořádání.

Islámské pojetí světa vychází z Koránu a tradice jeho zakladatele Proroka Mohammeda (sbírky závazných návodů, jak přemýšlet a jednat), které daly společný základ tzv. šaríi, zákonu Alláha. Tento zákon vyrůstal několik století na sociálně politických potřebách islámu a dodnes tvoří základ vládnoucí ideologie a zároveň téměř celé islámské společnosti.

Podle islámské doktríny je celý koránský text autentické nestvořené slovo boží, které nepodléhá žádným historickým úpravám. Akademické diskuse sice uznávají, že historická doktrína platná v každé době je velmi děravá a že musí reagovat na historické, ale i současné problémy, to však nijak neotřásá „dialogem“, natož základním principem světového islámu. Tento princip, který tvoří normativní síla koránských textů, umožňuje dvojí výklad, zároveň však deklaruje jednoznačný závazný cíl: udržet a rozšířit moc Alláha a jeho společenství.

Zaostřeno na stát

Obraz člověka, který Alláhovi slouží k prosazení jeho nároku na všeobecnou platnost, charakterizují dva póly. Z jedné strany člověk zaujímá vůči Alláhovi pozici otroka a naprosté podřízenosti (arab. islám = podmanění); z druhé strany ho tato oddanost legitimuje k uchopení moci, kdykoliv a kdekoliv jsou ohroženy zájmy Alláha nebo tam, kde má oprávnění trvale si nárokovat absolutní platnost islámu. Tento popsaný statut člověka se odráží na fungování celého islámského státu a společnosti. Velmi dobrý příklad nám dává samotná historie islámu. I přes to, že text Koránu je možné vysvětlovat mnohdy dvojznačně, byl každé podmaněné kultuře stanoven dříve nebo později jasný nárok: na dominanci Alláha a jeho zákona.

Ujištění, že „není žádný nátlak ve víře“ (súra 2, verš 256), zná velmi dobře ten, kdo se s touto společností zcela identifikuje. Stává se produktem koránských předpisů a mizí obavy z nějakého nátlaku. Na druhé straně vzniká zásadní povinnost, vyvíjet nátlak na ty, kteří tuto víru nenaplňují důsledně a jsou považováni za disidenty, nebo kteří se k ní vůbec nehlásí a jsou tedy „nevěřící“, a nebo dokonce kteří islám přímo otevřeně odmítají:

(Súra 2, verš 8-19) Jsou mezi lidmi někteří, kdož říkají: „Věříme v Boha i v den soudný“, zatím však jsou nevěřící. Snaží se oklamat Alláha a ty, kdož uvěřili, avšak klamou jen sami sebe… A když se jim řekne: „Uvěřte, jako již uvěřili tito lidé!“, tu odpovídají: „Cožpak máme věřit jako tito hlupáci?“ Zda však nejsou právě oni hlupáci….Bůh se jim však sám vysměje a ponechá je dlouho tápat jak slepé ve vzpurnosti jejich… Hluší, němí a slepí – z bludu svého se nenavrátí!; Alláh má nevěřící ve své moci (něm. překl.) …, (súra 8, verš 22) Nejhoršími zvířaty jsou před Alláhem oni hluší a němí, kteří nechápou“ (něm. překl.), (súra 8, verš 55) Skutečně, nejhorším dobytkem (něm.překl.) před Alláhem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří,…

Jinými slovy: být člověkem a věřit zároveň lze jen v islámu. Všichni ostatní, především nevěřící, kteří se věnují vedlejším směrům, jsou degradování na úroveň zvířat. V islámské doktríně se používá také výraz „špína“, jejíž odstranění přinese lepší svět a vysokou, pokud ne přímo nejvyšší islámskou odměnu. Podle Koránu, databáze imperativů, které dávají jen velmi málo prostoru k interpretaci, je nutné proti členům této méněcenné kasty bojovat, mučit je a zabíjet.

Příslušníky společenství, kteří chtějí islám opustit, čeká nakonec smrt; přičemž trest je může stihnout na onom světě i na tomto. K boji proti nim slouží Alláhovi „věřící muslimové“, které vybavil „mocí“ (súra 4, verš 91: A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.). Korán dává věřícím do rukou tuto širokou licenci, jež nejenom opravňuje, ale především zavazuje ke konkrétnímu zničení odpůrců a nemuslimů.

Vzhledem k tomu, že Korán je podle muslimů nestvořené autentické slovo Alláha platné v každé době, vyžaduje u ortodoxních muslimů jak fyzickou, tak také transcendentální připravenost. Na ty, kdož se vydali na „stezku Alláha“ aby dopomohli jeho vítězství, čeká nejenom pozemské ospravedlnění, ale také rajská odměna; a to pak především na takové muže, kteří následují impuls k sebevražednému atentátu.

Platí jen jedno právo

Tyto domnělé přednosti jsou dnes známé i západní veřejnosti. Ukazuje se však, že dokáží motivovat dokonce i těch několik málo vzdělaných konvertitů. Neislámské menšinové instituce jako křesťanské a židovské obce, demokratické právní státy s diasporou islámských migrantů nebo jen jednotliví kritici, kteří mohou být na „cestě Alláha“ hrozbou, překážkou nebo „urážkou“, je potřeba v závislosti na situaci a míře odporu usměrnit, s výhledem do budoucnosti však trvale odstranit. Protože neislámské pojetí právního státu je irelevantní, je žádoucí ony předpisy přehlížet popř. obcházet.

Klasickým příkladem je výzva k vraždě, ke které opravňuje Korán a jeho stvořitel, a samozřejmě tedy i tradice Proroka (hadísy), jako součást služby společenství. Každý muslim, který se jí zhostí a vykoná, prokáže mimořádnou horlivost coby zástupce Alláha a získává odpovídající kredit na onom světě. V této souvislosti posílá Alláh prostřednictvím svého Proroka zcela jednoznačný vzkaz: (súra 8, verš 17) „Nejste to vy, kdo je (protivníky) zabili, ale Alláh; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Alláh,…

Hlavní představitelé proislámského „dialogu“ se dnes dívají podobnou optikou a snaží se profitovat na této nejenom finančně lukrativní dynamice. Také oni posuzují kritické, tedy islámsky nekorektní pozorovatele, kteří upozorňují na potenciál násilí islámské vládnoucí doktríny. Logicky jim nyní hrozí trest smrti, (stejně jako těm „těm, kdo urážejí islám“), vždyť svým jednáním sami dali věřícím mandát k vyřízení účtů (např. Udo Steinbach, Aiman Matyek a jiní). Důvodné obavy, že jednou takovou etudou může být nakonec ohrožena celá státní moc právního státu, zlehčil týdeník „Die Zeit“ zhodnocením, že s islámem asi něco nebude tak úplně v pořádku.

Vzhledem k tomu, že takto argumentují nejenom jednotlivci, ale tento pohled si osvojily celé části institucí – politické strany, justice, média, univerzity, nadace a církve, může si dnes text Koránu nárokovat „státoprávní“ závaznost. Proto dochází k tomu, že se zahalení žen vysvětluje „náboženskou svobodou“ a imámové, hovořící jen cizí řečí a bez jakéhokoliv závazku k ústavě, vyučují autentický islám. Z toho pak jasně vyplývá narušování kvality vzdělání v jednotlivých spolkových zemích, ale i na akademické půdě, kdy např. katedru islámu na Univerzitě ve Frankfurtu financují a strukturují turečtí sponzoři.

Postupem času došlo k islamizaci „mizináboženského dialogu“, který se mnoho let snaží s velký úsilím a malým ziskem sloučit Boha a Alláha do jedné instituce ke spokojenosti obou stran. Tyto experimenty sice nadále pokračují, přesto si politika osvojila svrchovanost na interpretaci náboženství. Vznikne-li „velká koalice“, pak na základě přesvědčení, že Korán je dokumentem míru a islám nepředstavuje „žádný problém“. Muslimové se pak mohou odvolávat na Alláha bez povinnosti ohlížet se na islámsky nekorektní základní práva náboženské svobody a rovnosti pohlaví.

Zneužitá svoboda

Tento proces připomíná osmózu, v níž jsou elity „nevěřících“ politiků, právníků, soudců a ekonomů postupně vstřebáváni oslnivou mocí a charismem Alláha, aby se pak celkem přirozeně podíleli na transformaci společnosti. Kdo chce na tomto poli udělat kariéru, pak prostě jen relativizuje islámské negativní praktiky. Zároveň neriskuje označení, že polarizuje společnost. Příkaz k násilí vůči disidentům a ženám, stejně tak jako vůči západnímu nepříteli, je redukován na jakýsi fenomén současnosti, jež je zanedbatelný, neboť „ne všichni“ násilí schvalují. Vzhledem k tomu, že text Koránu je považován za sakrální svátost, mají islámské instituce schvalující výhrůžky k vraždě a „vraždy pro čest“ dobré vyhlídky k tomu, aby se normalizovaly v závětří náboženské svobody. Z pohledu Západu lze tento průběh jen stěží rozpoznat a korigovat, protože podléhá nejenom pluralistickému krátkozrakému myšlení, ale také kalkulacím o profitu.

zdroj: eurabia.cz

Komentáře